Privacyverklaring

Privacy beleid Harmonie Prinses Juliana Zelhem
Harmonie Prinses Juliana hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites en voldoet daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking persoonsgegevens
Via donateursformulier website kan een website bezoeker donateur worden.

Hierbij worden de volgende gegevens vastgelegd:
Voorletters*
Naam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*

Ook voor acties kan een website bezoeker gegevens invullen.
Voorletters*
Naam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Email*

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u op onze website gegevens invult bewaren wij uw gegevens totdat u heeft aangegeven niet meer gebruik te willen maken van onze dienst(en) of bij beëindiging van een opdracht.

Verstrekking aan derden
Harmonie Prinses Juliana
 verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Bij een aantal diensten maken wij gebruik van derde partijen die onder de verantwoordelijkheid van Harmonie Prinses Juliana optreden als verwerker van persoonsgegevens. Het gaat om dienstverleners voor het verlenen van hosting en domeinregistraties. Wij doen uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten waarin duidelijke afspraken staan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigen van dit privacybeleid
Harmonie Prinses Juliana houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Harmonie Prinses Juliana. De gegevens vindt u op onze website

Harmonie Prinses Juliana / Ontwerp en Realisatie Gevers Web-Projects